Thị trấn Thạch Hà Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy thị trấn Thạch Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thị trấn Thạch Hà Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

 Chiều ngày 01/7/2019, Đảng ủy thị trấn Thạch Hà tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí; Nguyễn Văn Thắng Phó bí thư thường trực Huyện ủy– chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà; Nguyễn Văn Sơn – UVBTV trưởng ban Dân vận – Trưởng đoàn công tác số 2 của BTV chỉ đạo thị trấn; Phạm Tiến Nam UVBCH Chánh Văn phòng Huyện ủy; Lê Văn Bình UVBCH – Giám đốc Bệnh viện đa khoa, phó đoàn công tác số 2 cùng các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

        Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy thị trấn Thạch Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và người đứng đầu cấp ủy. Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Thạch Hà đã tổ chức cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách thị trấn đã cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức, công vụ, tôn trọng Nhân dân. Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính theo quy định và các kiến nghị, phản ánh của người dân. Coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, xếp loại công chức hàng năm. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng chỉnh trang đô thị, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đưa thị trấn Thạch Hà đạt chuẩn đô thị loại 4 vào năm 2020..

Đồng chí: Nguyễn Văn Duy Ủy viên BCH Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Hà 

        Sau gần 5 năm tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội nhiệm kỳ XII. Đảng bộ thị trấn Thạch Hà đã chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng thường xuyên được quan tâm kiện toàn, bổ sung, thay thế đội ngũ cán bộ cấp ủy phù hợp với tình hình thực tiễn của từng chi bộ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Nội dung sinh hoạt đảng từng bước được đổi mới, chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, vị trí, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được khẳng định, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng ngày càng được gắn chặt. Bên cạnh đó Ban Chấp hành Đảng ủy nhận thức đúng đắn, sâu sắc về công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 102- QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đến toàn thể đến cán bộ lãnh đạo quản lý và toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ. Ngoài ra hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng. Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng ngày càng được đổi mới về tổ chức và hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua hành động cách mạng.

       Đồng chí: Nguyễn Văn Hợi Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn Thạch Hà

 Đối với việc triển khai Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Đảng ủy đã tổ chức quán triệt kịp thời Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Vì vậy từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng được các tổ chức đảng, cấp ủy và cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc. Năng lực lãnh đạo, sức chiên đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng cao, tăng cường đoàn kết nội bộ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỹ cương, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Tính đến nay, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ có 721 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ.

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà

Nhìn chung đại đa số các đồng chí đảng viên đều thực hiện hoàn thành tốt nhiện vụ của người đảng viên, tuyệt đối trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi cư trú ...

            Đồng chí: Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 5 

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương; đặc biệt là những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở các chi bộ tổ dân phố.

 Nhiệm kỳ XII, Đảng ủy thị trấn Thạch Hà tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý thức, vai trò tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch học tập và nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hàng năm đối với cán bộ, Đảng viên gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng của địa phương. Nâng cao năng lực, ý thức, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp./.

 

 

Tác giả: Phan Gơ - Nguồn: Ban biên tập