Người phát ngôn: Ông Nguyễn Trọng Thành, Chủ tịch UBND Thị trấn Thạch Hà

Điện thoại: 0915.402.739